Forældre- og pårørenderåd v/. Granbohus aflastningstilbud til børn og unge

Forældre- og pårørenderådets formål er at repræsentere brugerne (Granbohus børn, unge og voksne) og medvirke til en løbende dialog om hverdagen på Granbohus.

Granbohus' forældre- og pårørenderåd fastsætter i dialog med Granbohus forstander, principperne for institutionens virksomhed og for anvendelsen af institutionens budgetramme, mens forstander har ansvaret for den daglige ledelse og drift.
Ansættelser og afskedigelser af personale, indgåelse af kollektive overenskomster og andre aftaler indenfor arbejdsgiverkompetencen varetages af forstander.
Personsager kan ikke behandles i forældre- og pårørenderåd.

Granbohus forældre- og pårørenderåd tilbyder deres viden og erfaring om Granbohus til nye forældre og som forældre/pårørende på Granbohus, er du altid velkommen til, at rette henvendelse til rådets medlemmer.

Henvendelse til Granbohus forældre- og pårørenderåd på e-mail: granbohus@granbohus.dk


Valg til rådet
Rådet består af 3 - 5 medlemmer der vælges blandt brugernes forældre/pårørende. Medarbejderne udpeger mindst 1 og højst 2 repræsentanter. Medarbejderrepræsentanter har stemmeret.
Rådet vælges for to år af gangen på årsmødet. Forstander deltager i rådets møder og er sekretær for rådet.
Der vælges desuden to suppleanter, der indtræder i rådet såfremt et medlem udtræder i årets løb.

Granbohus forældre- og pårørenderåd valgt på årsmøde den 27. april 2017, konstitueres på første møde 06. juni 2017:

Lotte Juul Larsen
Sidsel Monrad Kühl 
Ninette Hartwich
Janie Bach

Lau Hansen

Datoer for Forældrerådets planlagte møder i 2017 følger.
Alle ordinære møder afholdes i Fredensborg i tidsrummet fra kl. 17:15 til 19:30.

Det er rådets ønske og intention, at være synlige i forhold til den brede vifte af aflastningstilbud Granbohus tilbyder og, at komme i dialog med andre forældre og pårørende om aflastningen på Granbohus.